Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye, zamanın evliyalarından Seyyid Ahmed Bedevi Hazretleri tarafından tertiplenmiştir. Çok yüce sırlar ihtiva eden Salat-ı Bedeviye’nin, namazların ardından yedi kere okunmasında büyük faydalar vardır.

Salat-ı Bedeviye Arapçası:

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil kabdatir rahmâniyyeti ve efdalil halikatil insâniyyeti ve eşra fissûratil cismâniyyeti ve ma’dinil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil kabdatil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti meninderacâtin nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halakte ve razekte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asü men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

Salat-ı Bedeviye Anlamı:

Allahım, nur şeceresinin aslı, rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri; aslı kabza, ali rütbe (yüce makam) ve güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız (sahibimiz) Muhammed’e salat eyle ki tüm Nebiyler Onun sancağının altındadır, onlar Ondandır Onadır. Ve O’na, O’nun Âli’ne ve Ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini tekrar dirilttiğin güne kadar bol bol salat ve selam eyle. Ve yine O’na ve diğerlerine salat ve teslim-i kesir olarak selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Fazileti:

Sabah akşam düzenli okunduğu takdirde maddi ve manevi sıkıntılar giderilir. Bu salavatı 100 kere okumak, Delailül Hayrat’ın 33 kere hatmine denktir. Hayırlı niyetlerin kabulü için, dua önce ve sonra okunulmalıdır

İmam Gazali’nin Salavatı

İmam Gazali’nin Salavatı

Değerli okuyucularımız,
İmam Gazali’ye ait olan bu salavatı okuyan kişinin kalbi şeytanın vesveselerinden korunmuş olur. İmam Gazali’nin Salavatı oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen kişi, yatsı namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okuduktan sonra bu salavat ile salavat getirsin.

Salavatın Arapça Yazılışı:

İmam Gazali Salavatı
İmam Gazali Salavatı

Salavatın Okunuşu:

Allahümmecal efdale salevatike ebeden ve enma berakatike sermeden ve ezka tehıyyatike fedlen ve adeden ala eşrafil halaikıl insaniyyeti ve mecmaıl hakaikıl imaniyyeti ve turit tecelliyatil ihsaniyyeti ve mehbitıl esrarir rahmaniyyeti ve erusil memleketir rabbaniyyeti ve sitati ıkdin nebiyyine ve mükaddimi ceşil mürseline ve kaidi rakbil enbiyail mükramine ve efdalil halkı ecmaıne hamili livail ızzi e’la ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezeli ve müşahidi envaris sebikıl üveli ve tercemani lisanil kıdemi ve menbeıl ılmi velhılmi velhıkemi müzhiri sirril cudil cüziyyi vel külliyyi ve insani aynil vücudil ulviyyi ves sufliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayatid daraynil mütehakkıki bi e’la rutebil ubudiyyetil mütehallikı bi ehlakıl mekamatil istıfaiyyetil halilil e’zami vel habibil ekrami seyyidina muhammed ibni abdillah ibni abdulmüttalibi ve ala sairil enbiyai ver murseline ve ala alihi ve sahbihim ecmaıne küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihimül ğafilun