Kendini Çıkmazda Hissedenlerin Kurtarıcı Duası

Kendini Çıkmazda Hissedenlerin Kurtarıcı Duası
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun değerli okuyucular. Allah-u Teala buyuruyor ki: “Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.” (Beled Suresi, 3. ve 4. Ayetler)
Bu hayat, bu dünya yaşamı çok meşakkatli bir süreç. Kendinizi çıkmazda hissettiğiniz, sıkıntılı, dar zamanlarınızda tüm acizliğinizle yapmanız gereken bir dua paylaşıyorum. Bu dua içten okunması, ağlayarak ve sızlayarak okunması lazımdır.
Yüce Allah’ın izzet ve azametinin hakkı, nebilerin ismeti ve velilerin nurlarının hakkı için sığınılacak, şehitlerin kanı hakkı için de yalvarılacaktır. Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Hasan’ın ve bütün ecdadı hakkı için, yapılan duanın kabulü istenecektir.
İhlas ile bu dua edilirse ve tekrar tekrar okunursa, kabul olması muhakkaktır. Çünkü Allah vaad etmiştir ve vaadinden dönmez. Çünkü azametine yakışmaz. Kendini çıkmazda hissedenlerin kurtarıcı duası Allah’ın izniyle sizin dermanınız olacaktır.

Okunacak Dua:
Bismillahirrahmanirrahim
İlâhi, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fil cenneti ve âfiyeten fiddünya ve’l-âhireti, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimin. İlâhi bi hakkı Hüseynin ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi, hallisnî mimma ene fihi, birahmetike, ya Erhamerrâhimine.

Anlamı:
İlahi, sıfatlarının özü ve celal sıfatının azameti ile duamı kabul buyur.
İsminin yüceliği, nebilerin korunmalarının hakkı, velilerin nurunun hasebi ile, şehidlerin kanları hakkı için duamı kabul buyur.
İlmimi fazlalaştır, Ölmeden evvel tövbemizin kabulünü, ölüm anında rahatlığı, ölümden sonra mağfiretimi, cehennemden kurtuluşumu ve cennete girişimi, dünya ve ahirette afiyette daim oluşumu rahmetinle isterim, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.
Allah’ım; Hz. Hüseyin, kardeşi, dedesi, babası, evladları hakkı için beni bulunduğum sıkıntıdan kurtar, rahmetinle beni esirge, zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.
Sıkıntı Anlarında Okunacak Tesirli Dua

Sitemizde yayımladığımız diğer sıkıntı dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaşacağımız sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.

Sponsorlu Video

Tesirli İsmi Azam Duası

Tesirli İsmi Azam DuasıBu duaya İsm-i A’zam Duası denir. Bunun tesiri çok büyüktür. Ekseri bu dua sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakk’a sığınma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eylemektedir.
Bunun için dertleri, sıkıntıları olan kardeşlerimin bu duaya devam etmeleri yerinde olacaktır. Mümkünse, bu dua abdestle okunmalı ve ihlasla buna devam edilmelidir.
Hiç şüphe yoktur ki, insan duayı can-ı gönülden okumaya devam ederse, vücudunun içi dışı nurlanacağı gibi, bilhassa gözleriyle baktığı etrafı nur kesilecektir. Her gördüğü şey nur olacaktır. Gönlün ve kalbin nurlanması bu dua ile mümkündür. İnsanların imkansız dediği dualar, bu Tesirli İsmi Azam Duası ile kabul oldu. İnşallah sizlerin de duası Allah’ın izniyle kabul olacaktır.

Okunacak Tesirli İsmi Azam Duası:

Bismillâhirrahmanirrahim:
Lâ ilâhe illâllâhül Celîlül Cebbâr,
Lâ ilâhe illâllâhül Vâhidül Kahhâr,
Lâ ilâhe illâllâhül Muttalius Settâr,
Lâ ilâhe illallâhü hâlikulleyle vennehâr,
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü, ilahen vahiden ve nahnü lehü âbidûn.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü hâmidûn.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü şâkirün.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü Muhammedür Rasûlullâh, yâ Hayyü yâ Kayyûmu ve salavatullâhi alâ hayri halkıhi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.
Eşhedü enneke Rabben hâliken, Allâhumm’ağfirlî yâ Allâhu, yâ Allâhu, yâ Allâhu bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Anlamı:

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir.
Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halkeden O’dur.
Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şerîki yoktur, tektir ve birdir.
Biz O’na hamdü senâ ederiz.
Allah ‘tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibâdet ederiz.
Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir ve ortağı yoktur.
Tek bir ilâhtır. Bizler O’na şükrederiz.
Allah’dan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulü’dür. Hay ve Kayyûm O’dur.
Allah’ın rahmeti mahlükatının en hayırlısı olan Muhammedin âl ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun.
Şehâdet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Hâlikimizsin.
Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa. Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Arapçası:

ismi azam

Sitemizde yayımladığımız diğer hacet dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız nice tesirli ve sırlı dua videolarını kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza ücretsiz abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Teşekkürler.

Sponsorlu Video

Gökleri Titreten Dua

Gökleri Titreten DuaAshaptan Enes bin Malik anlatıyor:
Hz. Peygamber’in ashabı içinde Ebu Malek diye birisi vardı. Bu zat, Şam ile Medine arasında tüccarlık yapardı.
Kendisi Allah-u Teala’ya tevekkül ederek bir kafileye katılmaz, yalnız başına gidip gelirdi. Bir defasında Şam’dan Medine’ye doğru gelirken önüne at üzerinde bir soyguncu çıktı.
“Dur dur!” diye bağırdı.
Tüccar durdu ve soyguncuya:
“İşte malım, al senin olsun, beni bırak” dedi.
Soyguncu:
“Ben mal istemiyorum, seni öldürmek istiyorum” dedi.
Tüccar:
“Beni öldürüp eline ne geçecek? İşte malım, senin işine yarar, al ve beni bırak!” dedi. Soyguncu aynı sözleri tekrar ederek, onu öldüreceğini söyledi.
Tüccar:
“Öyleyse bana biraz müsaade et de bir abdest alıp namaz kılayım, Yüce Allah’ıma dua edeyim” dedi.
Soyguncu namaz kılmasına ve dua etmesine müsaade etti. Ebu Malek, abdest aldı ve sonra namaz kıldı; namazdan sonra ellerini açarak şöyle dua etti:

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni.”

Anlamı:

“Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”

Bu duayı üç kere tekrarladı.
Duasını bitirir bitirmez boz renkli, yeşil elbiseli bir atlı belirdi. Elinde nurdan bir mızrak vardı. Soyguncu kendisine yaklaşınca atlı ona hücum edip mızrağı öyle bir vurdu ki, soyguncu atından yuvarlandı.
Atlı, tüccara dönerek:
“Kalk ve öldür onu” dedi.
Tüccar:
“Sen kimsin? Ben bu zamana kadar hiç kimseyi öldürmedim. Onu öldüremem” dedi.
O vakit atlı gidip soyguncuyu öldürdü, sonra tüccarın yanına geldi ve ona şöyle dedi:
“Ben üçüncü kat gökte bulunan bir meleğim. Sen ilk dua ettiğin zaman göğün kapıları gıcırdayarak titredi ve ‘Yeni bir olay oluyor’ dedik. Sen ikinci kez dua edince, göğün kapıları açıldı. Sonra üçüncü kez dua edince Cebrail gelerek:
‘Şu anda darda kalmış kula kim yardım eder?'” dedi.
Ben Yüce Allah’tan o soyguncuyu öldürme işini bana vermesini istedim, izin verildi ve sana yardıma geldim.
Ey Allah’ın kulu, şunu bil: “Kim başına gelen her türlü sıkıntı ve musibette senin yaptığın dua ile dua ederse, Allah-u Teala onun sıkıntısını giderir, kendisine yardım eder!”
Ebu Malek sağ salim Medine’ye döndü, Hz. Peygamber’in huzuruna geldi, başından geçenleri ve yaptığı duayı anlattı. Hy. Peygamber ona:
“Allah-u Teala sana kendi ismiyle dua edilince kabul ettiği, bir şey istenilirse verdiği güzel isimlerini öğretmiş” buyurdu…

Sitemizde yayımladığımız diğer sıkıntılardan kurtulma dualarını tecrübe etmek için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı ve faydalı duaları kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Sponsorlu Video

Allah’ın Sevdiği Faziletli 4 Kelime

Allah'ın Sevdiği 4 KelimeSabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunmasını gereken bir duayı sizlerle paylaşayım. Bu dua, Allah’ın Sevdiği Faziletli 4 Kelime içeriyor. Her bir kelimesi için cennette bir ağaç dikilir ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden hayırlıdır.
Sabah namazının sünnetinden sonra okuma fırsatı olamayan kardeşlerimiz, gün içerisinde okuyarak bunu telafi edebilirler.

Okunacak Dua

Subhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber (100 Kere)

Arapçası

Allah-u Teala'nın En Sevdiği Dört Kelime

Sitemizde yayımladığımız tüm faziletli duaları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız faziletli, sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Sponsorlu Video

Borçlardan Kurtulma Duası

Borçlardan Kurtulma DuasıÇok borcunuz varsa ve bu borcu ödeme imkanınız yoksa, Bu Borçlardan Kurtulmak Duası derdinize dermandır. Borçlarından kurtulmak isteyen kişi, gecenin 2/3 lük kısmında kalsın ve abdest alsın. Abdest aldıktan sonra kıbleye karşı oturarak üç (3) kere Yâsîn Sûresi’ni okuyun ve okuma bittikten sonra yerinizden kalkmadan el açıp borçlarınızdan kurtulmak için yüce Allah’a dua edin. Kim buna yedi gece devam ederse, Allah-u Teala o kimseyi kul borcundan kurtarır. Bu uygulamanın başka dualar ve zikirler ile birlikte uygulanmasında bir sakınca yoktur.

Sitemizdeki dualar çok kişi tarafından tecrübe edilmiştir. Duanın kabulü için tevekkül ve tefekkür şarttır. Hz. Allah’ın haram kıldıklarından sakındıktan ve yine O’nun emir ve islamın şartlarını yerine getirdikten sonra geriye sadece Allah’ın takdiri kalır.
Şems-i Tebrizi demiş ki;
“İşin Allah’a kalmışsa olmuş bil!”

Sitemizde yayımladığımız diğer etkili para dualarından faydalanmak isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız etkili para duaları ve diğer sırlı video paylaşımlarını kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.

Sponsorlu Video

Melekler Bu Dua İle Gökten Rızık İndirir

Gökten RızıkYüce Allah, ALA Suresi 1. Ayet-i Kerimesinde mealen buyuruyor ki;
Yüce Rabbinin adını tespih et.
Bu Ayet-i Kerime’ye istinaden sizlere öyle bir tespih öğreteceğim ki, bunu okuyana rızıklar boyun eğerek gelir ve her okumada bir Melek yaratılır. Bu Melek kıyamete kadar sizin için tespih eder. Tüm sevapları size yazılır. Öyle bir faydalı rızık duasıdır ki, çok az kişi bunun farkındadır. Bu tesbihin çok önemli bir zamanı var. O zamana riayet edilirse, göklerdeki rızık kapıları ardına kadar sizler için açılır ve rızıklar boyunlarını eğerek size gelirler.
Bu faydalı duayı sizlerle paylaşıyoruz. Allah kabul etsin. Dualarınızda bizi de unutmayın.

İmsak İle Sabah Namazı Arası Okunacak Tespih:

Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim, estağfirullah ve etübü ileyh (100 Kere)

Güneş Batmadan Evvel Okunacak Tespih:

Sübhanallahi ve bihamdihi (100 Kere)

Sitemizde siz değerli okuyucularımız için yayımladığımız diğer faziletli rızık dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız diğer faziletli dua ve sırlı video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.

Sponsorlu Video

Rızkı Yağdıran Dua

Rızkı Yağdıran DuaŞüphesiz ki, rızkı veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır. Sizlere 4 hafta sürecek bir uygulama öğreteceğim. Biiznillah çok kısa zamanda ummadığınız yerden rızklar hanenize yağacaktır. Aşağıda vereceğim terkibi, adedi muhafaza ederek 4 hafta boyunca okumanızdır. Yorumlarda sürekli aynı soruları soruyorsunuz. Tekrar yineliyorum. Bu uygulamada her hafta farklı ayet okunacak. Ayetler 7 gün boyunca okunacak. Toplamda 28 gün okuma yapmış olacaksınız. Bu rızkı yağdıran dua ile bir çok kişinin rızkı kısa zamanda çoğaldı. İnancınızı asla kaybetmeden duanıza azami önem verin. Allah’ın izniyle karşılığını bulacaksınızdır.

Okunacak Ayetler

1. Hafta Okunacak Dua:
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehu min nefed
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

2. Hafta Okunacak Dua:
Ve men yettekıllâhe yec’al lehu mahrecâ, Ve yerzukhu min haysu lâ yehtesib
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

3. Hafta Okunacak Dua:
Ve zallelnâ aleykümül ğamâme ve enzelnâ aleykümül menne ves selvâ
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

4. Hafta Okunacak Dua:
Ve men yettekıllâhe yec’al lehu min emrihî yusrâ
7 gün boyunca günde 313 kere okuyun

Sitemizde paylaştığımız diğer rızık dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaştığımız çok etkili rızık duaları ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Sponsorlu Video

Size Zarar Verenlerden Bu Duayla Korunun

Size Zarar Verenlerden Bu Duayla KorununMerhaba Dostlarım! Gün geçtikçe toplumumuz imanını kaybedip daha da çığırından çıkmaya başladı. Özellikle hanımlarımıza karşı tecavüze ve saldırılar arttı. Sizlere manevi bir kalkan niteliğindeki Zarar Verenlerden Korunmak İçin Dua öğreteceğim. Size zarar verenlerden bu duayla korunun. Tehlikeli bir durum söz konusu olursa, aşağıdaki duayı nefesinizi tutarak kalbinizden okuyabildiğiniz kadar okuyun. Allah’ın izniyle tehlikeli durumdan zarar almadan kurtulacaksınız. Allah hepimizi korusun. Amin!

Okunacak Dua

Min eyyi şey’in halakahu
Min nutfetin, halakahu fe kadderahu.

Sitemizde paylaştığımız diğer korunma dualarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaşacağımız faydalı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Sponsorlu Video

Evlenmek İçin Aileyi İkna Etme Duası

Evlenmek İçin Aileyi İkna Etme DuasıEvlenmenize ailen razı değil mi? Anne ve baban sevgilini istemiyor mu? İşte sizlere bunun çözümü olacak Evlenmek İçin Aileyi İkna Etme Duası. Evlenmek isteyip de, anne babası razı olmayan kişiler aşağıdaki duayı okusun. Allah’ın izniyle bu duayı eksiksiz ve içtenlikle (şüphesi olmadan inanarak) okuyan dostlarımın anne ve babaları, artık bu evliliğe karşı çıkmayacaklardır.
Yalnız unutulmaması gereken nokta var o da; Bu dua sadece evliliğe karşı çıkan anne ve babayı ikna etmek içindir. Hoşlandığınız kişiyi etkilemek için kesinlikle değildir.

Yapılması Gerekenler:

Aşağıdaki duayı eksiksiz ve inanarak günde 1000 kere olmak şartıyla 7 gün okuyunuz. 7.günün sonundaki 1000. yani toplamda 7000. duayı okuduktan sonra, ağzı açık cam sürahiye üfleyin ve suyu tahta kaşık ile karıştırınız. Daha sonra bu suyu anne ve babanıza içirin. Allah’ın izniyle bir müddet sonra, evliliğinize karşı gelmeyeceklerdir.

Okunacak Evlilik İçin Anne Babayı İkna Etme Duası:
yâ ebetiste’cirhu inne hayra meniste’certel kaviyyul emîn

Sitemizde yayımladığımız diğer faydalı havas uygulamalarını tecrübe etmek için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaştığımız diğer gizemli havas uygulamaları ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Sponsorlu Video

Esmai Berhetiyye Kasemi

Esmai Berhetiyye KasemiBu yazımda sizlere altın değerinde bir dua öğreteceğim. Bu duanın çok çeşitli versiyonları var. Ama bunlarn içinde en doğrusu İmam Şemseddin el Behnesavi (r.a.) hazretlerinin okumuş olduğudur.
Asıl Berhetiyye Kasemi de zaten budur. Lakin, diğerlerini de siz sevgili dostlarımızla bilgi açısından paylaşacağız. Süleyman ibni Davud Aleyhisselam, veziri Asaf bin Berhiya ve alimlerin çoğu bu Berhetiyye Kasemini kullanmış oldukları sahih ile rivayettir. Bu kaseme altın değerinde dedik ama belki bu tabir bile az gelir. İçinde öyle sırlar gizlidir ki, anlatmaya kelimeler yeterli olmaz. Çoğu kişi bu bilginin öğretilmesini istemez. Paylaşılan yerlerde de sürekli okumamaları için korkuturlar. Bunları kimi kasıtlı yapar, kimi heyecan olsun diye. Ama şunu söyleyebiliriz ki, inanarak okuyun ve çok kısa zamanda farkı anlayın. Haram şeylere okursanız bundan fayda sağlayamadığınız gibi, başınıza bela da alırsınız. O yüzden ne için okuyacağınıza dikkat edin. Kelamı fazla uzatmadan duamızı yazalım.

Okunacak Esmai Berhetiyye Kasemi 1

Berhetîhin 2 kere Kerîrin 2 kere Tetlîhin 2 kere Turânin 2 kere Mezcelin 2 kere Bezcelin 2 kere Terkabin 2 kere Berheşin 2 kere Ğalmeşin 2 kere Hûtırin 2 kere Kalnehûdin 2 kere Berşânin 2 kere Kazhîrin 2 kere Nemûşelhın 2 kere Berheyûla 2 kere Beşkeylehın 2 kere Kazmezin 2 kere Enğalelîtın 2 kere Kabâratin 2 kere Ğayâhâ 2 kere Keydehûlâ 2 kere Şemhahîrin 2 kere Şemhahîrin 2 kere Şemhhîrin 2 kere Bikehtahûnihin 2 kere Beşârişin 2 kere Tûneşin 2 kere Şemhâbarûhın 2 kere Allâhümme bi hakki kehkehîcin yağteşiyyin bilitşağşağvîlin emvîlin celedin mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi şeyün ve hüves semîul basîr.

Sitemizde yayımladığımız diğer havas uygulamalarını incelemek için lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız diğer sırlı havas uygulamaları ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olun.

Sponsorlu Video