İmam Gazali’nin Salavatı

İmam Gazali’nin Salavatı

Değerli okuyucularımız,
İmam Gazali’ye ait olan bu salavatı okuyan kişinin kalbi şeytanın vesveselerinden korunmuş olur. İmam Gazali’nin Salavatı oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen kişi, yatsı namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okuduktan sonra bu salavat ile salavat getirsin.

Salavatın Arapça Yazılışı:

İmam Gazali Salavatı
İmam Gazali Salavatı

Salavatın Okunuşu:

Allahümmecal efdale salevatike ebeden ve enma berakatike sermeden ve ezka tehıyyatike fedlen ve adeden ala eşrafil halaikıl insaniyyeti ve mecmaıl hakaikıl imaniyyeti ve turit tecelliyatil ihsaniyyeti ve mehbitıl esrarir rahmaniyyeti ve erusil memleketir rabbaniyyeti ve sitati ıkdin nebiyyine ve mükaddimi ceşil mürseline ve kaidi rakbil enbiyail mükramine ve efdalil halkı ecmaıne hamili livail ızzi e’la ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezeli ve müşahidi envaris sebikıl üveli ve tercemani lisanil kıdemi ve menbeıl ılmi velhılmi velhıkemi müzhiri sirril cudil cüziyyi vel külliyyi ve insani aynil vücudil ulviyyi ves sufliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayatid daraynil mütehakkıki bi e’la rutebil ubudiyyetil mütehallikı bi ehlakıl mekamatil istıfaiyyetil halilil e’zami vel habibil ekrami seyyidina muhammed ibni abdillah ibni abdulmüttalibi ve ala sairil enbiyai ver murseline ve ala alihi ve sahbihim ecmaıne küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihimül ğafilun