Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye, zamanın evliyalarından Seyyid Ahmed Bedevi Hazretleri tarafından tertiplenmiştir. Çok yüce sırlar ihtiva eden Salat-ı Bedeviye’nin, namazların ardından yedi kere okunmasında büyük faydalar vardır.

Salat-ı Bedeviye Arapçası:

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil kabdatir rahmâniyyeti ve efdalil halikatil insâniyyeti ve eşra fissûratil cismâniyyeti ve ma’dinil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil kabdatil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti meninderacâtin nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halakte ve razekte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asü men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

Salat-ı Bedeviye Anlamı:

Allahım, nur şeceresinin aslı, rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri; aslı kabza, ali rütbe (yüce makam) ve güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız (sahibimiz) Muhammed’e salat eyle ki tüm Nebiyler Onun sancağının altındadır, onlar Ondandır Onadır. Ve O’na, O’nun Âli’ne ve Ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini tekrar dirilttiğin güne kadar bol bol salat ve selam eyle. Ve yine O’na ve diğerlerine salat ve teslim-i kesir olarak selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Fazileti:

Sabah akşam düzenli okunduğu takdirde maddi ve manevi sıkıntılar giderilir. Bu salavatı 100 kere okumak, Delailül Hayrat’ın 33 kere hatmine denktir. Hayırlı niyetlerin kabulü için, dua önce ve sonra okunulmalıdır