Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı

Değerli Müminler,
Kıyamet Nuru Salavatı Abdülkadir Geylani Hazretleri tarafından bir taşın üzerine ilahi kudret ile yazılmış halde bulunmuştur. Mana aleminde bu salavatın çok faziletli olduğunu öğrenmiştir. Kıyamet Nuru Salavatı denilmesinin nedeni ise, bu salavatın 1 kere okunması bile insanı kıyamet günü nurlandıracaktır. Başka bir rivayete göre, bu salatın 1 kere okunması 14bin salavata okumaya muadildir.

Arapçası:

Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma’deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

Kıyamet Nuru Salavatı Manası:

“ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (SAV)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına, delilinin diline, memleketinin (kâinâtın) bir tanesine, Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına, rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! Vücûdun “ayn”i olan insanve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun ziyâsından, en önce nûr olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”

Düsuki Salavatı

Düsuki Salavatı

Sevgili dostlar,
sizlerle İbrahim Düsuki Hazretlerine ait olan Düsuki Salavatını paylaşmak isteriz. Bu faziletli salavat, Ahmed ed-Derdir Hazretleri tarafından virdine başlamadan önce sürekli tercih edilmiştir. Allah dostlarından olan Ahmed ed-Derdir’in Düsuki Salavatı okuması, bu salavatın ne denli faziletli olduğunun bir delilidir. İbrahim Düsuki Hazretlerine göre; kim bu salavatı sabah namazlarından sonra okumayı alışkanlık haline getirirse, evliyaların üzerine olan feyizler okuyanın da üzerine olur. Zira bu salavat Allah’ın izniyle mana aleminden feyz alınarak yazılmıştır.

Arapçası:

Düsuki Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli alez zati Muhammediyyetil latifetil ehadiyyeti şemsi semail esrari ve mazheril envari ve merkizi medaril celali ve kutbi felekil cemal. Allahümme bisirrihi ledeyke ve biseyrihi ileyke amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib hüzni ve hırsi ve künli ve hüzni ileyke minni verzuknil fenae anni vela tecalni meftunen binefsi mehcuben bihıssi vekşifli an külli sirrin mektumin ya Hayyu ya Kayyum.