Visal Salavatı

Visal Salavatı

Değerli Mü’minler,
Bu salavatın Visal Salavatı olarak anılmasının nedeni, Allah’ın Rasulüne kavuşturacağı içindir. Peygamber Efendimiz’i görmek demek, Allah’ın lütfu keremine nail olmak demektir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.) Hazretlerini dünya gözüyle görenlere sahabe denir. Mana aleminde de kendisini görmek hayır ve berekete delalettir. Peygamber Efendimiz’i rüyada görmenin şevkini yaşayan, Allah-u Teala’nın sıfatını görmek gibidir. Bu sebepten Şazeli Hazretleri, Rasulüllah gözümden bir an kaybolsa kendimi Müslümanlardan saymam demiştir.

Arapçası

Visal Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten teliku bicemalihi ve celalihi ve kemalihi ve salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ezikna bissalati aleyhi lezzete visalih

Aliyyül Kadr Salavatı

Aliyyül Kadr Salavatı

Sevgili Müslümanlar,
Aliyyül Kadr Salavatı, ekseriyetle her perşembeyi cumaya bağlayan gece ara verilmeden okunulması tavsiye edilmektedir. Kim bunu alışkanlık haline getirir ve bu salavatı 1 kere dahi olsa her perşembeyi cumaya bağlayan gece ölünceye kadar okursa, mezara konulurken Peygamber Efendimiz’in ruhaniyeti onu mezarda karşılar. Ölen kişiye, Peygamber Efendimiz’in onu mezara indirdiği gösterilir. Seyyid Ahmed Duhlan Hazretleri böyle buyurmuştur.

Arapçası

Aliyyül Kadr Salavatı

Okunuşu

“Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin Nebiyy’il-ümmiyyi’l-Habibi’l-Âli’l-kadri’l-azîmi’l-câhi ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Hayırlar İçin 100 Kere Dinleyin

Aliyyül Kadr Salavatı Anlamı

“Allâhım, ümmî, Habib, kadr-u kıymeti yüce makamı azametli olan nebiyi zîşan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne âl ve ashâbına salat-ü selam eyle!”

Faziletleri

Son nefesine kadar her perşembeyi cumaya bağlayan kişi bu salavatı 1 kere okursa, ölünce kabrine indiren, karşılayan kişi Peygamber Efendimiz olur.
Diğer günlerde 10 kere okunulması bazı arifler tarafından tavsiye edilmiştir.

Tesirli Şifa Salavatı

Tesirli Şifa Salavatı

Sevgili Takipçiler,
sizlerle en tesirli şifa salavatı olan, Tıbbil Kulubi Salavatını paylaşıyoruz. Bu tesirli şifa salavatı Tıbbil Kulubi’de, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’nin, zahiri ve batıni hastalıklarının afiyeti ve şifası olduğu, gözlerin ve görüşlerin de nuru ve ziyası olduğu bildirilmiştir. Alemlerin Rabbi olan yüce Allah, NECM Suresi 43 ve 44. ayet-i kerimelerde mealen şöyle bildiriyor; “Güldüren de ağlatan da Allah’tır. Öldüren de dirilten de Allah’tır.”

Peygamber Efendimiz yine bir hadiste belirttiği gibi; “Allah, verdiği hiçbir dert yoktur ki onun için bir şifa indirmesin.” Tüm bunlardan anlaşılacağı üzerine, dert de deva da Allah’tandır. Bizlere düşen ise bunların çarelerini aramaktır. İşte tesirli şifa salavatı Tıbbil Kulubi’de hem ruhani hem de bedensel hastalıkların şifası için yıllardır tecrübe edilmiştir faziletli salavatların başında gelmektedir. Sizlerden ricam, şifanın önce Allah’tan geldiğini bilerek en ufak şüphe etmeden bu salavatı içtenlikle okumanızdır. Bu salavatın okunmasında yazmakla yetinilmeyecek sınırsız faydalar mevcuttur. Allah tüm hastalara şifa versin. AMİN!

Faziletleri ve Uygulanışı

Yukarıda da belirtiğimiz gibi, tüm şifa salavatların en tesirlisi olan bir salavattır. Her türlü hastalıkların defi için okunur. Bazı okunuş şekilleri vardır. En çok tecrübe edilen yöntem; Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yatsı namazının akabinde, anlamını idrak ederek (okumuş olmak için değil) 313 kere  kişinin kendi duyacağı tonda sesli okunur. Okumaya başlamadan önce 391 kere Ya Şafi esması zikredilir. Okunma esnasında cam bir sürahide ya da şişede su bulundurulur. Her okuma bittikten sonra sürahiye üflenilir. 313 kere okunduktan sonra bu su içirilir. Mümkünse hasta olan kişi kendi okusun ve suyu içsin. Bu okunmuş suyu hasta olsun olması herkes içebilir.
Diğer bir uygulanış metodu ise, hasta olan kişi bu salavatı 2000 kere okursa biiznillah en kısa sürede sağlığına kavuşur.

1 Saat Kesintisiz Çok Tesirli Şifa Salavatı Dinleyin

Tesirli Şifa Salavatı Tıbbil Kulubi Arapçası

Tesirli Şifa Salavatı

Tesirli Şifa Salavatı Tıbbil Kulubi Okunuşu

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Tesirli Şifa Salavatı Tıbbil Kulubi Anlamı

Allah’ım! Kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Hz. Muhammed’e onun âl ve ashabına salat ve selam eyle!

Not: Paylaşacağımız videolarımızdan haberdar olmak için lütfen YOUTUBE KANALIMIZA BURADAN abone olmayı ihmal etmeyin.

Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı

Değerli Müminler,
Kıyamet Nuru Salavatı Abdülkadir Geylani Hazretleri tarafından bir taşın üzerine ilahi kudret ile yazılmış halde bulunmuştur. Mana aleminde bu salavatın çok faziletli olduğunu öğrenmiştir. Kıyamet Nuru Salavatı denilmesinin nedeni ise, bu salavatın 1 kere okunması bile insanı kıyamet günü nurlandıracaktır. Başka bir rivayete göre, bu salatın 1 kere okunması 14bin salavata okumaya muadildir.

Arapçası:

Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma’deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

Kıyamet Nuru Salavatı Manası:

“ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (SAV)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına, delilinin diline, memleketinin (kâinâtın) bir tanesine, Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına, rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! Vücûdun “ayn”i olan insanve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun ziyâsından, en önce nûr olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”

Salat-ı Meşeşiye

Salat-ı Meşeşiye

Değerli İnananlar,
Salat-ı Meşeşiye alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala’nın ilhamıyla Seyyid Absüsselâm Bin Meşiş El-Hasenî Kuddise Sırruh Hazretleri tarafından tertip edilmiştir. Faydaları ve kıymetleri çok iyi bilinen bu salavat tasavvuf erbabı tarafından devamlı okunmaktadır. Bunu sürekli okuyan kişiye İlahi kapılar açılır, gönlüne huzur ve iman dolar. Salat-ı Meşeşiye kıraatında nice sırlar ve nurlar barındırır. Bunların hepsini ancak ve ancak Allah-u Teala bilir. Sabah ve akşam namazlarının akabinde 1 veya 3 kere okunması tavsiye edilir. Devamlı olarak Salat-ı Meşeşiye’yi okuyan kişi görünür görünmez afet, bela ve hastalıklardan korunmuş olur.

Salat-ı Meşeşiye Arapçası:

salatimesisiye1
Salat-ı Meşişiye

Salat-ı Meşeşiye Okunuşu:

Allâhümme salli ve sellim alâ men minhu inşakkatil esrâru venfelekatil envâru Ve fihi irtekkatil hakâiku Ve tenezzelet ulumu âdeme fe’acezel halâika velehu tedâeletil fuhumu felem yüdrikhu minnâ sâbikun vela lâhikun Feriyâdul meleküti bizehri cemâlihi munikatun Ve hiyâdul ceberuti bifeydi envârihi mütedeffikatun Velâ şey’e illa vehüve bihi menutun iz levlel vâsitatu lezehebe kemâ kilel mevsut Salâten teliku bike minke ileyhi kemâ hüve ehluhu Allâhümme innehü sırrukel câmiuddâllu aleyke Ve hicabukel a’zamu el kâimu leke beyne yedeyke Allâhümme elhikni bisâlihi ümmetihi ve hakkikni bi muhabbetihi Ve arrifni iyyâhu ma’rifeten Eslemu biha min mevâridil cehli Ve ekrau biha min mevâridil cehri ve ekrau biha min mevâridil fadli Ve ehmilni ala sebilihi ilâ hadratike hamlen mahfufen bi nusratike Vekzif bi alel bâtili feedmeğuhu Ve zicbi fi bihâril ehadiyyeti Venşilni min evhâlittevhidi Ve eğrikni fi ayni bahril vahdeti hatta lâ era velâ esmau velâ ecidu velâ uhissu illâ biha Vec’alil hicâbel azama hayâte ruhi ve ruhahu sırra hakikati ve hakikatehu câmia avâlimi bitah kikil hakkil evveli Yâ evvelu ya âhiru ya zâhiru ya bâtinu yâ Allah unsurni bike leke ve eyyidni bike leke vecma beyni ve beyneke ve hul beyni ve beyne ğayrike Allahu Allahu Allahu İnnellezi ferada aleykel kur’ane lerâddüke ila meâdin Rabbenâ Âtina min ledunke rahmeten ve heyyi’lena min emrine raşeda İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alân nebiyyi yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.

Salat-ı Meşeşiye Anlamı:

Ey Rabbim! Sen salât ve selam ediver ona ki esrârın kabuğunu kırıp inkişaf ettirdi, nûrları her tarafa yaydı, hakikatler kendisinde yüceldi, Âdemoğlunun tüm bilgileri kendisine aktı ve böylece mahlukatı âciz bıraktı; anlayışları zayıf bıraktı, ne geçmişte ne de gelecekte kendisine yetişecek yoktur. Cemâlinin pırıltısıyla, melekûtun muhteşem cennet bahçesi, nûrlarının fışkırıp taşmasıyla ceberûtun havuzu. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Zira aracı olmasaydı şayet, giderdi mevcudiyeti aracıya bağlı olan. Senin ona ettiğin, onun da ehli olduğu bir salâtla ona salât ediver.
Ey Rabbim! O her şeyi içinde barındıran, Sana delâlet eden sırrındır; Senin katında, Senin için duran en büyük hicâbındır. Ey Rabbim beni, ümmetinin salihleri arasına koyuver, bana kendi sevgini hakikatiyle tattırıver!. Bana onun mârifetini veriver!. Cehâlet pınarlarından ona teslim oldum, fazilet pınarlarından onunla içtim. Beni onun yolunda, nusretinle yeğnileşmiş olarak, kendi şanına taşıyıver! Beni bâtılın üzerine atıver de onu mahvedeyim. Beni vahdaniyet denizlerinde yüzdürüver, küfrün bataklıklarından çıkarıver!. Beni vahdet denizinin pınarının içine daldır da yalnızca bunu göreyim, duyayım, bulayım, hissedeyim. En büyük hicâbı, ruhumun hayatı, onun ruhunu, hakikatimin sırrı, onun hakikatini, O İlk Hakkı hakkıyla bilerek âlemleri içinde düren kılıver!. Ey her şeyin başı ve sonu, ey zâhir ve bâtın olan Yüce Allah, bana Kendinle Kendin için yardım ediver, bana Kendinle Kendin için destek veriver; beni Kendinle bir beraber kılıver, benimle Senin gayrin arasına giriver de, onların aramıza girmesine engel oluver!. Allah-u Allah-u Allah!. Senin için Kur’ân’a razı olan, elbette ki seni o güne geri döndürecektir. Ey rabbimiz, bize katından rahmet veriver, bize işimizde doğruyu, doğru yolu hazır ediver. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.

İmam Gazali’nin Salavatı

İmam Gazali’nin Salavatı

Değerli okuyucularımız,
İmam Gazali’ye ait olan bu salavatı okuyan kişinin kalbi şeytanın vesveselerinden korunmuş olur. İmam Gazali’nin Salavatı oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen kişi, yatsı namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okuduktan sonra bu salavat ile salavat getirsin.

Salavatın Arapça Yazılışı:

İmam Gazali Salavatı
İmam Gazali Salavatı

Salavatın Okunuşu:

Allahümmecal efdale salevatike ebeden ve enma berakatike sermeden ve ezka tehıyyatike fedlen ve adeden ala eşrafil halaikıl insaniyyeti ve mecmaıl hakaikıl imaniyyeti ve turit tecelliyatil ihsaniyyeti ve mehbitıl esrarir rahmaniyyeti ve erusil memleketir rabbaniyyeti ve sitati ıkdin nebiyyine ve mükaddimi ceşil mürseline ve kaidi rakbil enbiyail mükramine ve efdalil halkı ecmaıne hamili livail ızzi e’la ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezeli ve müşahidi envaris sebikıl üveli ve tercemani lisanil kıdemi ve menbeıl ılmi velhılmi velhıkemi müzhiri sirril cudil cüziyyi vel külliyyi ve insani aynil vücudil ulviyyi ves sufliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayatid daraynil mütehakkıki bi e’la rutebil ubudiyyetil mütehallikı bi ehlakıl mekamatil istıfaiyyetil halilil e’zami vel habibil ekrami seyyidina muhammed ibni abdillah ibni abdulmüttalibi ve ala sairil enbiyai ver murseline ve ala alihi ve sahbihim ecmaıne küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihimül ğafilun