Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı

Değerli Müminler,
Kıyamet Nuru Salavatı Abdülkadir Geylani Hazretleri tarafından bir taşın üzerine ilahi kudret ile yazılmış halde bulunmuştur. Mana aleminde bu salavatın çok faziletli olduğunu öğrenmiştir. Kıyamet Nuru Salavatı denilmesinin nedeni ise, bu salavatın 1 kere okunması bile insanı kıyamet günü nurlandıracaktır. Başka bir rivayete göre, bu salatın 1 kere okunması 14bin salavata okumaya muadildir.

Arapçası:

Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma’deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

Kıyamet Nuru Salavatı Manası:

“ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (SAV)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına, delilinin diline, memleketinin (kâinâtın) bir tanesine, Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına, rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! Vücûdun “ayn”i olan insanve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun ziyâsından, en önce nûr olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”

Ülül Azm Salavatı

Ülül Azm Salavatı

Ahmed es-Savi Hazretlerinin beyanına göre Ülül Azm Salavatı bütün peygamberleri içine alması sebebiyle çok faziletlidir. Üç kere okunması Delailül Hayrat’ın okunmasına denktir.

Arapçası:

Ülül Azm Salavatı

Okunuşu:

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve Ibrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minennebiyyîn velmurselîne salevâtullâhi ve selâmühü aleyhim ecmaîn

1 Saat Kesintisiz Ülül Azm Salavatı Dinleyin

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye, zamanın evliyalarından Seyyid Ahmed Bedevi Hazretleri tarafından tertiplenmiştir. Çok yüce sırlar ihtiva eden Salat-ı Bedeviye’nin, namazların ardından yedi kere okunmasında büyük faydalar vardır.

Salat-ı Bedeviye Arapçası:

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil kabdatir rahmâniyyeti ve efdalil halikatil insâniyyeti ve eşra fissûratil cismâniyyeti ve ma’dinil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil kabdatil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti meninderacâtin nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halakte ve razekte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asü men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

Salat-ı Bedeviye Anlamı:

Allahım, nur şeceresinin aslı, rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri; aslı kabza, ali rütbe (yüce makam) ve güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız (sahibimiz) Muhammed’e salat eyle ki tüm Nebiyler Onun sancağının altındadır, onlar Ondandır Onadır. Ve O’na, O’nun Âli’ne ve Ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini tekrar dirilttiğin güne kadar bol bol salat ve selam eyle. Ve yine O’na ve diğerlerine salat ve teslim-i kesir olarak selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Fazileti:

Sabah akşam düzenli okunduğu takdirde maddi ve manevi sıkıntılar giderilir. Bu salavatı 100 kere okumak, Delailül Hayrat’ın 33 kere hatmine denktir. Hayırlı niyetlerin kabulü için, dua önce ve sonra okunulmalıdır