Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı

Değerli Müminler,
Kıyamet Nuru Salavatı Abdülkadir Geylani Hazretleri tarafından bir taşın üzerine ilahi kudret ile yazılmış halde bulunmuştur. Mana aleminde bu salavatın çok faziletli olduğunu öğrenmiştir. Kıyamet Nuru Salavatı denilmesinin nedeni ise, bu salavatın 1 kere okunması bile insanı kıyamet günü nurlandıracaktır. Başka bir rivayete göre, bu salatın 1 kere okunması 14bin salavata okumaya muadildir.

Arapçası:

Kıyamet Nuru Salavatı

Kıyamet Nuru Salavatı Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma’deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

Kıyamet Nuru Salavatı Manası:

“ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (SAV)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına, delilinin diline, memleketinin (kâinâtın) bir tanesine, Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına, rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! Vücûdun “ayn”i olan insanve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun ziyâsından, en önce nûr olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”

Melaike Salavatı

Melaike Salavatı

Diğer bir adı Melekler Salavatı olan Melaike salavatında, 4 büyük Melek zikredilmektedir. Bu da salavatın gücüne güç katmaktadır. Melaike Salavatı sürekli zikredilebilecek faziletli salavatlar arasında yeralmaktadır. 41 kere okursanız, bulunduğunuz yer meleklerle dolup taşacaktır. 41 kere dinleyebileceğiniz bir linki de aşağıda paylaşıyoruz.

Melaike Salavatı Arapçası

Melaike Salavatı

Melaike Salavatı Okunuşu

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina cibrile ve mikaile ve israfile ve azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketil mükarrabine ve ala cemiıl enbiyai vel mürseline salavetüllahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Melaike Salavatını 41 Kere Dinleyin

Ülül Azm Salavatı

Ülül Azm Salavatı

Ahmed es-Savi Hazretlerinin beyanına göre Ülül Azm Salavatı bütün peygamberleri içine alması sebebiyle çok faziletlidir. Üç kere okunması Delailül Hayrat’ın okunmasına denktir.

Arapçası:

Ülül Azm Salavatı

Okunuşu:

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve Ibrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minennebiyyîn velmurselîne salevâtullâhi ve selâmühü aleyhim ecmaîn

1 Saat Kesintisiz Ülül Azm Salavatı Dinleyin

Düsuki Salavatı

Düsuki Salavatı

Sevgili dostlar,
sizlerle İbrahim Düsuki Hazretlerine ait olan Düsuki Salavatını paylaşmak isteriz. Bu faziletli salavat, Ahmed ed-Derdir Hazretleri tarafından virdine başlamadan önce sürekli tercih edilmiştir. Allah dostlarından olan Ahmed ed-Derdir’in Düsuki Salavatı okuması, bu salavatın ne denli faziletli olduğunun bir delilidir. İbrahim Düsuki Hazretlerine göre; kim bu salavatı sabah namazlarından sonra okumayı alışkanlık haline getirirse, evliyaların üzerine olan feyizler okuyanın da üzerine olur. Zira bu salavat Allah’ın izniyle mana aleminden feyz alınarak yazılmıştır.

Arapçası:

Düsuki Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli alez zati Muhammediyyetil latifetil ehadiyyeti şemsi semail esrari ve mazheril envari ve merkizi medaril celali ve kutbi felekil cemal. Allahümme bisirrihi ledeyke ve biseyrihi ileyke amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib hüzni ve hırsi ve künli ve hüzni ileyke minni verzuknil fenae anni vela tecalni meftunen binefsi mehcuben bihıssi vekşifli an külli sirrin mektumin ya Hayyu ya Kayyum.

Salat-ı Meşeşiye

Salat-ı Meşeşiye

Değerli İnananlar,
Salat-ı Meşeşiye alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala’nın ilhamıyla Seyyid Absüsselâm Bin Meşiş El-Hasenî Kuddise Sırruh Hazretleri tarafından tertip edilmiştir. Faydaları ve kıymetleri çok iyi bilinen bu salavat tasavvuf erbabı tarafından devamlı okunmaktadır. Bunu sürekli okuyan kişiye İlahi kapılar açılır, gönlüne huzur ve iman dolar. Salat-ı Meşeşiye kıraatında nice sırlar ve nurlar barındırır. Bunların hepsini ancak ve ancak Allah-u Teala bilir. Sabah ve akşam namazlarının akabinde 1 veya 3 kere okunması tavsiye edilir. Devamlı olarak Salat-ı Meşeşiye’yi okuyan kişi görünür görünmez afet, bela ve hastalıklardan korunmuş olur.

Salat-ı Meşeşiye Arapçası:

salatimesisiye1
Salat-ı Meşişiye

Salat-ı Meşeşiye Okunuşu:

Allâhümme salli ve sellim alâ men minhu inşakkatil esrâru venfelekatil envâru Ve fihi irtekkatil hakâiku Ve tenezzelet ulumu âdeme fe’acezel halâika velehu tedâeletil fuhumu felem yüdrikhu minnâ sâbikun vela lâhikun Feriyâdul meleküti bizehri cemâlihi munikatun Ve hiyâdul ceberuti bifeydi envârihi mütedeffikatun Velâ şey’e illa vehüve bihi menutun iz levlel vâsitatu lezehebe kemâ kilel mevsut Salâten teliku bike minke ileyhi kemâ hüve ehluhu Allâhümme innehü sırrukel câmiuddâllu aleyke Ve hicabukel a’zamu el kâimu leke beyne yedeyke Allâhümme elhikni bisâlihi ümmetihi ve hakkikni bi muhabbetihi Ve arrifni iyyâhu ma’rifeten Eslemu biha min mevâridil cehli Ve ekrau biha min mevâridil cehri ve ekrau biha min mevâridil fadli Ve ehmilni ala sebilihi ilâ hadratike hamlen mahfufen bi nusratike Vekzif bi alel bâtili feedmeğuhu Ve zicbi fi bihâril ehadiyyeti Venşilni min evhâlittevhidi Ve eğrikni fi ayni bahril vahdeti hatta lâ era velâ esmau velâ ecidu velâ uhissu illâ biha Vec’alil hicâbel azama hayâte ruhi ve ruhahu sırra hakikati ve hakikatehu câmia avâlimi bitah kikil hakkil evveli Yâ evvelu ya âhiru ya zâhiru ya bâtinu yâ Allah unsurni bike leke ve eyyidni bike leke vecma beyni ve beyneke ve hul beyni ve beyne ğayrike Allahu Allahu Allahu İnnellezi ferada aleykel kur’ane lerâddüke ila meâdin Rabbenâ Âtina min ledunke rahmeten ve heyyi’lena min emrine raşeda İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alân nebiyyi yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.

Salat-ı Meşeşiye Anlamı:

Ey Rabbim! Sen salât ve selam ediver ona ki esrârın kabuğunu kırıp inkişaf ettirdi, nûrları her tarafa yaydı, hakikatler kendisinde yüceldi, Âdemoğlunun tüm bilgileri kendisine aktı ve böylece mahlukatı âciz bıraktı; anlayışları zayıf bıraktı, ne geçmişte ne de gelecekte kendisine yetişecek yoktur. Cemâlinin pırıltısıyla, melekûtun muhteşem cennet bahçesi, nûrlarının fışkırıp taşmasıyla ceberûtun havuzu. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Zira aracı olmasaydı şayet, giderdi mevcudiyeti aracıya bağlı olan. Senin ona ettiğin, onun da ehli olduğu bir salâtla ona salât ediver.
Ey Rabbim! O her şeyi içinde barındıran, Sana delâlet eden sırrındır; Senin katında, Senin için duran en büyük hicâbındır. Ey Rabbim beni, ümmetinin salihleri arasına koyuver, bana kendi sevgini hakikatiyle tattırıver!. Bana onun mârifetini veriver!. Cehâlet pınarlarından ona teslim oldum, fazilet pınarlarından onunla içtim. Beni onun yolunda, nusretinle yeğnileşmiş olarak, kendi şanına taşıyıver! Beni bâtılın üzerine atıver de onu mahvedeyim. Beni vahdaniyet denizlerinde yüzdürüver, küfrün bataklıklarından çıkarıver!. Beni vahdet denizinin pınarının içine daldır da yalnızca bunu göreyim, duyayım, bulayım, hissedeyim. En büyük hicâbı, ruhumun hayatı, onun ruhunu, hakikatimin sırrı, onun hakikatini, O İlk Hakkı hakkıyla bilerek âlemleri içinde düren kılıver!. Ey her şeyin başı ve sonu, ey zâhir ve bâtın olan Yüce Allah, bana Kendinle Kendin için yardım ediver, bana Kendinle Kendin için destek veriver; beni Kendinle bir beraber kılıver, benimle Senin gayrin arasına giriver de, onların aramıza girmesine engel oluver!. Allah-u Allah-u Allah!. Senin için Kur’ân’a razı olan, elbette ki seni o güne geri döndürecektir. Ey rabbimiz, bize katından rahmet veriver, bize işimizde doğruyu, doğru yolu hazır ediver. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye, zamanın evliyalarından Seyyid Ahmed Bedevi Hazretleri tarafından tertiplenmiştir. Çok yüce sırlar ihtiva eden Salat-ı Bedeviye’nin, namazların ardından yedi kere okunmasında büyük faydalar vardır.

Salat-ı Bedeviye Arapçası:

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil kabdatir rahmâniyyeti ve efdalil halikatil insâniyyeti ve eşra fissûratil cismâniyyeti ve ma’dinil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil kabdatil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti meninderacâtin nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halakte ve razekte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asü men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

Salat-ı Bedeviye Anlamı:

Allahım, nur şeceresinin aslı, rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri; aslı kabza, ali rütbe (yüce makam) ve güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız (sahibimiz) Muhammed’e salat eyle ki tüm Nebiyler Onun sancağının altındadır, onlar Ondandır Onadır. Ve O’na, O’nun Âli’ne ve Ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini tekrar dirilttiğin güne kadar bol bol salat ve selam eyle. Ve yine O’na ve diğerlerine salat ve teslim-i kesir olarak selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Fazileti:

Sabah akşam düzenli okunduğu takdirde maddi ve manevi sıkıntılar giderilir. Bu salavatı 100 kere okumak, Delailül Hayrat’ın 33 kere hatmine denktir. Hayırlı niyetlerin kabulü için, dua önce ve sonra okunulmalıdır

İmam Gazali’nin Salavatı

İmam Gazali’nin Salavatı

Değerli okuyucularımız,
İmam Gazali’ye ait olan bu salavatı okuyan kişinin kalbi şeytanın vesveselerinden korunmuş olur. İmam Gazali’nin Salavatı oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen kişi, yatsı namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okuduktan sonra bu salavat ile salavat getirsin.

Salavatın Arapça Yazılışı:

İmam Gazali Salavatı
İmam Gazali Salavatı

Salavatın Okunuşu:

Allahümmecal efdale salevatike ebeden ve enma berakatike sermeden ve ezka tehıyyatike fedlen ve adeden ala eşrafil halaikıl insaniyyeti ve mecmaıl hakaikıl imaniyyeti ve turit tecelliyatil ihsaniyyeti ve mehbitıl esrarir rahmaniyyeti ve erusil memleketir rabbaniyyeti ve sitati ıkdin nebiyyine ve mükaddimi ceşil mürseline ve kaidi rakbil enbiyail mükramine ve efdalil halkı ecmaıne hamili livail ızzi e’la ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezeli ve müşahidi envaris sebikıl üveli ve tercemani lisanil kıdemi ve menbeıl ılmi velhılmi velhıkemi müzhiri sirril cudil cüziyyi vel külliyyi ve insani aynil vücudil ulviyyi ves sufliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayatid daraynil mütehakkıki bi e’la rutebil ubudiyyetil mütehallikı bi ehlakıl mekamatil istıfaiyyetil halilil e’zami vel habibil ekrami seyyidina muhammed ibni abdillah ibni abdulmüttalibi ve ala sairil enbiyai ver murseline ve ala alihi ve sahbihim ecmaıne küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihimül ğafilun